Ben je net zo nieuwsgierig als ik?

Ik vind het leuk je te leren kennen. Ik zal me vast voorstellen. Ik ben Niek Zimmermann, oorspronkelijk gespecialiseerd onderwijzer in het speciaal onderwijs maar nu werkzaam als psycholoog, natuurgeneeskundige en orthopedagoog. Alle opleidingen geregistreerd.

Maar belangrijker… ik vind mijn werk heel leuk. Komt door die nieuwsgierigheid. Steeds meer, steeds verder, steeds dieper ZIEN in problemen en er van leren.

Maar vooral oplossingen bieden. De combinatie van de vier boven genoemde opleidingen geven een voorsprong. Ik heb problemen van alle kanten leren bekijken. Theorie en praktijk verweven tot een mooi geheel. Nu al meer dan 35 jaar ervaring. Psychologie is energie!

Ik werk op een heel leuke plek in Leiden. Een levendig stadje met veel cultuur, het bakkertje op de hoek, heerlijk centrum en veel jonge mensen. Leven in de brouwerij.

Nieuwsgierig geworden naar een oplossing voor jouw probleem? Kijk de website nog even door.

Misschien tot ziens.

Over de Praktijk

Ik werk met kinderen en met volwassenen. Soms ook met hele gezinnen en echtparen. Mijn werk  richt zich op gewone mensen met een probleem. Moet ook, want ik ben eerstelijnspsycholoog. Dat betekent dat ik kortdurend moet werken en snel tot een oplossing dien te komen. Blijkt uit de diagnose dat dit niet zal lukken dan dien ik door te verwijzen.

In veel gevallen lukt het met kortdurende interventies succes te behalen en de problemen de baas te worden.

Aanmeldwachttijd

(aanmelden voor intake)
maximaal 21 dagen

Behandelingswachttijd

(starten van behandeling na intake)
maximaal 21 dagen

Aanmeldwachttijd 3 weken en behandelingswachttijd 3 weken voor de volgende diagnosegroepen:

Aandachtstekort en gedrag
Overige aan middel gebonden stoornissen (gespecialiseerd)
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses andere aandoeningen (gespecialiseerd)
Persoonlijkheid (gespecialiseerd)
Somatoforme stoornissen (gespecialiseerd)
Eetstoornissen (gespecialiseerd)

Regels van de praktijk betekent dat je op de hoogte gesteld bent van:

Afspraken maken en/of afzeggen of verplaatsen altijd telefonisch
Enkel consult kosteloos afzeggen tot 1 werkdag voor datum consult
Dubbel consult kosteloos afzeggen tot 3 werkdagen voor datum consult
Verplaatsen enkel consult tot 1 werkdag voor datum consult
Verplaatsen dubbel consult tot 3 werkdagen voor datum consult
Bij vergeten van een afspraak wordt volledige bedrag in rekening gebracht
Bij ziekte wordt direct nieuwe afspraak gemaakt.

 

CONSENSUSFORMULIER met uitleg regels praktijk Zimmermann – 2021.

De onderstaande punten zijn met u besproken.

Ik ben een contractvrije pyscholoog.

Dat betekent:

 1. dat ik het belang van de cliënt stel boven die van de zorgverzekeraar.
 2. dat ik de bescherming van de persoonsgegevens van de cliënten garandeer.

A. dat u gebruik kunt maken van de U heeft recht op 100% vergoeding. Zorgverzekeraars moeten wettelijk zeker 75-80% vergoeden. Helaas wordt dit vaak 50-60%.

B. dat als u kiest voor OVP, On-Verzekerd-Product u ongeveer 55-60% vergoed krijgt van een consult. De hoogte van dit bedrag bepaalt de zorgverzekeraar.

C. tot slot: dat u om vergoeding te krijgen altijd een verwijzing moet hebben van de huisarts.

De NZA- Nederlandse Zorgautoriteit heeft de volgende tariefbeschikking voor 2021 voorgeschreven aan zorgverleners voor de basiszorg, t.w.:


Prestatie
NZa

Kort 4  x  sessie + administratie €   522,13  / betaling aan praktijk   4 x € 130,53
Middel 7  x  sessie + administratie €   885,01   / betaling aan praktijk   7 x € 126,43
Intensief 12 x sessie + administratie € 1434,96   / betaling aan praktijk 12 x € 119,58

 

NOOT: Het behandeltraject wordt afgesloten als de behandeling van een cliënt eindigt. De aantallen 4, 7 en 12 zijn dus richtlijn maar niet een vast gegeven.

Niet Basiszorg

OVP 1 x sessie directe betaling   €   114,41 inclusief E-HEALTH.

NO-SHOW Bij no-show wordt het volledige bedrag van het consult in rekening gebracht. Dit bedrag  dient door de cliënt zelf betaald te worden, mag niet onderdeel zijn van de prestatiecode.

COACHING/MEDIATION valt niet onder vergoeding van zorgverzekeraars.  Kosten per x € 150,-  per sessie van 60minuten. Meestal worden hier sessies van 90 minuten gepland.

In overleg met u wordt bepaald welk traject/prestatie gevolgd zal worden.

Een traject dient binnen 12 maanden te worden afgerond.

U betaalt aan deze praktijk per keer. Na betaling van het afrondende bedrag ontvangt u de verzamelnota voor uw zorgverzekeraar.

Betaling: PIN

NOGMAALS:
N.J. Zimmermann heeft geen zorgverleningsovereenkomst met zorgverzekeraars afgesloten.
Zonder een dergelijk contract, kan de vergoeding voor de psychologische zorg lager uitvallen. Het is van belang dat u bij aanvang van de behandeling op de hoogte bent van contracterings-afspraken en vergoedingen. Hiervoor kunt u het beste met uw zorgverzekeraar contact opnemen. Naast contracterings-afspraken zijn er namelijk ook polisvoorwaarden die per persoon verschillend kunnen uitpakken. Laat de informatie die uw zorgverzekeraar hierover geeft altijd schriftelijk worden bevestigd.

2015 is een bijzonder jaar voor jeugdhulp.
Zorgverzekeraars vergoeden jeugdhulp niet meer.
De leeftijdsgrens is 18+/18-, hetgeen betekent boven de 18 jaar
wel vergoeding door zorgverzekeraars, eronder niet.

Gemeenten hebben nu deze taak om 18- te vergoeden.
Als hulpverlener – psycholoog/orthopedagoog – moet ik met elke
gemeente waaruit een cliënt wordt aangemeld een contract sluiten.

Dit lukt voorlopig niet. Ik weet niet van te voren uit welke gemeente
ik krijg aangemeld. Cliënten komen bij mij uit alle delen van het land.
Nu, in januari aanmelden voor een contract, betekent dat het
gemeentelijk bestuur pas in juli 2015 tijd heeft te kijken of ik in
het vergoedingstraject pas. Voorts moet ik tot de agglomeratie van die
gemeente behoren. Deze gebieden worden op de website genoemd.

Kortom, indien u met uw kind wilt komen, moet u het consult zelf
betalen. Ik zal zorgen kort en effectief te werken. groet, N.Z.

Under Construction

Under construction

Rechten van de cliënt aan onze praktijk:

 • inzagerecht;
 • recht op rectificatie;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van verwerking;
 • recht op kennisgevingsplicht;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • recht van bezwaar.

Psychologische praktijk Zimmermann respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): Psychologische Praktijk Zimmermann, gevestigd te Hoge Morsweg 144, 2332 HN Leiden,
Kvk-nummer: 27126264.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Psychologische Praktijk Zimmermann. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Naam
 •  Adresgegevens
 • E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • Werk gerelateerde gegevens


Artikel 3 – Doel van de verwerking

Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • Een betere dienstverlening naar u toe
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.
Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 27 juni 2019 tot nader order.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wisseling van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@medizimm.nl.
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@medizimm.nl
 2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bijgevoegd bij de eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contract

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot N.J. Zimmermann, info@medizimm.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 27 juni 2019 tot nader order.